ஜோதிட குறிப்புகள்


ஜோதிடம் என்பது 12 ராசிகள் , 27 நட்சச்சிரங்கள் , 9 கிரகங்கள்  இவைகளின் செயல்களை கூறுவது ஆகும். எவைகளைக் கொண்டு ஜாதகம் கணிக்கப்படுகிறது

அடிப்படை ஜோதிட குறிப்புகள்